תנאי שימוש בפורומים של על הספה

 

על הספה מאפשרת לגולשים להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר על הספה ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום הגולשים או בתגובות להודעות.

 

בכניסתכם לפורום הגולשים הנכם מאשרים את הסכמתכם לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנכם מאשרים כי ידוע לכם וכי אתם מסכימים לכך, כי כל שימוש בפורום שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.

 

הנכם מאשרים כי ידוע לכם וכי אתם מסכימים לכך, כי תנאי השימוש בפורום גולשים יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר על הספה ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים.

 

הנכם מאשרים כי ידוע לכם וכי אתם מסכימים לכך, כי התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו התוכן המסופק על ידי על הספה, וכי על הספה  אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.

 

על הספה אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפיה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים, או מצפיה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים בפורום הגולשים.

 

הנכם מאשרים כי ידוע לכם וכי אתם מסכימים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום. כמו כן, הנכם מאשרים כי ידוע לכם וכי אתם מסכימים לכך, כי בשימוש בפורום הגולשים אתם עלולים להיות חשופים למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לכם כל טענה, דרישה או תביעה מ-על הספה בעניין זה.

 

על הספה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ושאו שנשלחה לפורום הגולשים.

 

הנכם מאשרים כי ידוע לכם וכי אתם מסכימים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמשים בפורום הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.

 

המשתתפים בפורום הגולשים מסכימים ומתחייבים בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

 

1.           לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

 

2.           לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

 

3.           לא לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.

 

4.           לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר על הספה או למשתמשים בפורום הגולשים.

 

5.           לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

6.           לא לפרסם או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.

 

7.           לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.

 

8.           לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורום הגולשים, אשר ידוע לכם, או מן הדין סביר שידוע לכם, כי אסור להפיצם בדרך זו.

 

9.           לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.

 

10.         לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמשים אחרים בפורום הגולשים.

 

11.         לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלשיים כלשהם, ובכלל זאת זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד'.

 

משלוח הודעה לפורום הגולשים מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר על הספה לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

 

על הספה רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של על הספה או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם לפורום גולשים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, על הספה אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לכם כל טענה כנגד על הספה ו/או מי מטעמה.

 

המשתמשים ו/או כותבים ו/או שולחי ההודעות לפורום הגולשים, מסכימים בזאת ומתחייבים לשפות את על הספה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, ושאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

 

על הספה אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורום הגולשים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:

 

1.           אם השימוש שעשו המשתמשים בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע שהמשתמשים עושים בהם שימוש – אינו חוקי.

 

2.           אם החומר ו/או המידע שהמשתמשים עשו בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.

 

3.           אם החומר ו/או המידע שהמשתמשים עשו בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.

 

4.           אם החומר ו/או המידע שהמשתמשים עושים בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של על הספה.

 

על הספה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בפורום הגולשים בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתפים בפורום הגולשים מתבקשים לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

 

על הספה תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את פורום הגולשים, ולמשתמשים לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

 

באם הנכם, כמשתמשים, מאמינים כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיכם, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בכם ו/או הפרת חוק כלהו – אנא הודיעו על כך מיידית ל על הספה בצירוף פרטים מלאים.