תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר על הספה - אינדקס המטפלים הישראלי ("האתר") של חברת alhasapa.co.il ("מפעיל האתר"). כניסתך לאתר זה ובשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, כפוף ל תנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את השירותים הניתנים בו, המידע הכלול בו, מראה האתר, להפסיק את פעילות האתר ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובשירותים הניתנים בו, וכן למחוק או להוסיף תנאי לתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא כל הודעה מראש וללא כל אחריות מצידו. לאור זאת, הינך נדרש לבחון מעת לעת את הנוסח המעודכן של תנאי השימוש.

המידע והשירותים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כפי שהם (
AS IS) וללא כל התחייבות, מצג, הצהרה או נטילת אחריות מצד מפעיל האתר בדבר שלמותם, מהימנותם, דיוקם, התאמתם וכיו"ב. בכלל זה, מפעיל האתר לא בדק ולא מתחייב לבדוק את הפרטים והמידע המפורסמים באתר אודות המטפלים, השכלתם, ניסיונם, התמחותם וכיו"ב.

האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ממפעיל האתר. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה או השירותים שמקורם באתר. האתר איננו אתר מכירות ומפעיל האתר אינו ולא ייחשב כמוכר ו/או כמציע למכירה מוצרים ו/או שירותים כלשהם למשתמש.

התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי

תכני האתר יכולים לכלול, בין היתר, תכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או תכנים המבטאים אסכולה טיפולית מסוימת ו/או דעה אישית של הכותב. יודגש, כי תכנים אלו אינם בגדר עצה או חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או איש מקצוע ואינם תלויים בנסיבות ובעובדות של כל מקרה ספציפי אלא מתייחסים למצבים כלליים בלבד. מפעיל האתר אינו אחראי על המידע המצוי באתר לרבות תכנים אלה, ומשכך, אינו אחראי לתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. בכלל זה, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך האתר, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי באתר.

תכני האתר כוללים, בין היתר, מידע אודות מטפלים, מידע מקצועי, פרסומים מקצועיים, מחקרים ומאמרים. כל המידע המצוי בתכנים אלו הינו על דעת כותביהם ו/או מחבריהם ו/או עורכיהם בלבד ואין מפעיל האתר אחראי על נכונות ו/או מהימנות ו/או דיוק המידע לרבות הנתונים, התוצאות, המסקנות וההמלצות המצויים בהם וכן על כל נזק – ישיר או עקיף - שיגרם לך או לרכושך או לצדדים שלישיים או לרכושם כתוצאה משימוש בהם ו/או הסתמכות על האמור בהם גם אם פרסומם באתר נעשה על דעת מפעיל האתר.

תכני האתר כוללים, בין היתר, מודעות, פרסומות, הצעות שיווקיות והטבות הנמסרות למפעיל האתר לפרסום באתר על-ידי גורמים מסחריים שונים. יודגש, כי עצם פרסום מידע זה על ידי מפעיל האתר אינו מהווה כשלעצמו כל עידוד או המלצה, מצד מפעיל האתר, לעשיית שימוש בתכנים אלה או לרכישות השירותים או המוצרים המוצעים במסגרתם. האחריות לתכנים פרסומיים אלה, על כלל פרטי המידע הכלולים בהם, היא של המפרסמים בלבד ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר ולמהימנותם גם אם אלו נעשים בחסותה ובשיתופה

זכויות קניין רוחני

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, מולטימדיה וכל חומר אחר הכלול בו הוא של מפעיל האתר בלבד ו/או ספקיו ו/או שותפיו העסקיים.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב. האתר מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי ללא כל הרשאה מפורשת בכתב של מפעיל האתר.

בתנאי שימוש אלו - "תכני האתר" משמע - כל המידע באתר ולרבות כתבות, מאמרים, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, והכל בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא.

סימני המסחר באתר הם קניינו של מפעיל האתר, שותפיו העסקיים או ספקים שלו ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

קישורים ופרסומות

מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל מפעיל האתר אינו אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעיל האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.

מדיניות פרטיות

פרטי המשתמש שתידרש למסור כתנאי לשימוש בחלק משירותי האתר וכן כל מידע אישי אחר, ביחס אליך, שיתקבל בידי מפעיל האתר כתוצאה מגלישתך באתר כפופים לכללי הגנת הפרטיות של מפעיל האתר.

מקום שיפוט והדין החל

על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל באזור תל-אביב בלבד.

אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

פניה בנוגע לאתר, לרבות בקשר לתנאי שימוש אלו יש לשלוח ל
[email protected]

תודה והמשך גלישה נעימה.