ברוכים הבאים לאתר על הספה - אינדקס המטפלים הישראלי ("האתר") של חברת על הספה בע"מ ("מפעיל האתר"). כניסתך לאתר זה ובשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא/י תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את השירותים הניתנים בו, המידע הכלול בו, מראה האתר, להפסיק את פעילות האתר ולשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובשירותים הניתנים בו, וכן למחוק או להוסיף תנאי לתנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא כל הודעה מראש וללא כל אחריות מצידו. לאור זאת, הינך נדרש/ת לבחון מעת לעת את הנוסח המעודכן של תנאי השימוש.

המידע והשירותים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כפי שהם (AS IS) וללא כל התחייבות, מצג, הצהרה או נטילת אחריות מצד מפעיל האתר בדבר שלמותם, מהימנותם, דיוקם, התאמתם וכיו"ב. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ובכפוף לדין החל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ממפעיל האתר. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה או השירותים שמקורם באתר. התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי .

תכני האתר יכולים לכלול, בין היתר, תכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או תכנים המבטאים אסכולה טיפולית מסוימת ו/או דעה אישית של הכותב. יודגש, כי תכנים אלו אינם בגדר עצה או חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה ו/או איש מקצוע ואינם תלויים בנסיבות ובעובדות של כל מקרה ספציפי אלא מתייחסים למצבים כלליים בלבד. מפעיל האתר אינו אחראי על המידע המצוי באתר לרבות תכנים אלה, ומשכך, אינו אחראי לתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. בכלל זה, מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף אם המשתמש למד לראשונה אודות הצד השלישי מתוך האתר, ולא יהיה אחראי לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי באתר.

תכני האתר כוללים, בין היתר, מידע מקצועי, פרסומים מקצועיים, מחקרים ומאמרים. כל המידע המצוי בתכנים אלו הינו על דעת כותביהם ו/או מחבריהם ו/או עורכיהם בלבד ואין מפעיל האתר אחראי על נכונות ו/או מהימנות ו/או דיוק המידע לרבות הנתונים, התוצאות, המסקנות וההמלצות המצויים בהם וכן על כל נזק – ישיר או עקיף - שיגרם לך או לרכושך או לצדדים שלישיים או לרכושם כתוצאה משימוש בהם ו/או הסתמכות על האמור בהם גם אם פרסומם באתר נעשה על דעת מפעיל האתר.

תכני האתר כוללים, בין היתר, מודעות, פרסומות, הצעות שיווקיות והטבות הנמסרות למפעיל האתר לפרסום באתר על-ידי גורמים מסחריים שונים. יודגש, כי עצם פרסום מידע זה על ידי מפעיל האתר אינו מהווה כשלעצמו כל עידוד או המלצה, מצד מפעיל האתר, לעשיית שימוש בתכנים אלה או לרכישות השירותים או המוצרים המוצעים במסגרתם. האחריות לתכנים פרסומיים אלה, על כלל פרטי המידע הכלולים בהם, היא של המפרסמים בלבד ולמפעיל האתר לא תהא כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר ולמהימנותם גם אם אלו נעשים בחסותה ובשיתופה.

זכויות קניין רוחני


מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, מולטימדיה וכל חומר אחר הכלול בו הוא של מפעיל האתר בלבד ו/או ספקיו ו/או שותפיו העסקיים.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת מפעיל האתר מראש ובכתב. האתר מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי ללא כל הרשאה מפורשת בכתב של מפעיל האתר.

בתנאי שימוש אלו - "תכני האתר" משמע - כל המידע באתר ולרבות כתבות, מאמרים, סרטים, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, והכל בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא.

סימני המסחר באתר הם קניינו של מפעיל האתר, שותפיו העסקיים או ספקים שלו ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

קישורים ופרסומות


מפעיל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, ומפעיל האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל מפעיל האתר אינו אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. למפעיל האתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.

פניות למטפלים


בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלו, כל לקוח הפונה דרך האתר למטפל (להלן "פניה") באתר מתחייב :

 • * למסור פרטים מלאים ונכונים בעת הרישום ולא לבצע כל פניית סרק שאין בכוונתו לממש או שלא בתום לב .

 • * כי הפרטים אותם הוא מוסר בעת הרישום הם שלו או של קטינים שהוא אחד מהוריהם או אפוטרופסיהם לפי דין, וכי פרטים אלו מהווים דרכי התקשרות עימו, וכי פרטים אלו יישמרו במאגרי המידע של על הספה.

 • * כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו או אפוטרופסיו החוקיים, בדבר השימוש באתר, כי קיבל את הסכמתם לכך וכי הן המשתמש והן הוריו/אפוטרופסיו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.

 • * כי מוסכם עליו שהאתר מציג נתונים אודות מטפלים הנרשמו לאתר באמצעות האתר, כפי שהמטפלים הזינו. לכן, לאתר לא תהיה שום אחריות, לטיב השרות של המטפלים האמורים.

 • * כי הוא מסכים שהחברה תשלח אליו הודעות דואר אלקטרוני וSMS- הדרושות לשם ניהול הפניות האמורות

 • * כי לא יכלול כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, למעט מידע הדרוש לקביעת פגישה עם המטפל, עבור קטינים שהוא אחד מהוריו או אפוטרופסו לפי הדין.


תכנים המפורסמים באתר על ידי משתמשים


חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

דע, כי בהוספת תכנים לאתר, הנך מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולחברה אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי החברה אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

קניין רוחני


כל זכויות היוצרים באתר - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. שמה של החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה.

במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

מדיניות פרטיותא. מידע אודות בעל עסק


הנתונים שימסור המטפל בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של החברה. על פי חוק, בעל העסק אינו מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא יוכל להשתמש בשירותים אלה.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או שביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתר ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • * כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר

 • * כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. חלק מהמידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

 • * לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך ולעסק שלך.

 • * כדי להתאים מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתר החברה לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או מקום מגוריך, על-פי הפרטים שמסרת בעת ההרשמה. המידע שישמש את החברה לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.

 • * ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

 • * לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר החברה.

 • * לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.מסירת מידע לצד שלישי


החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • * בעת שתמלא פניה באתר למטפל ספציפי או תבקש מצוות האתר לסייע לך במציאת מטפל ספציפי, בכל מקרה החברה לא תעביר את פרטיך למטפל שלא מופיע במאגר שלה ללא הסכמתך.

 • * בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר, או במידה ותמסור מידע זה מתוך כתבות פרסומיות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים או למפרסמים אלה המידע הדרוש להם לשם, לרבות לצורך השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית, מסירת מידע נוסף ושמירת הקשר עמך.

 • * לצורך שימוש בשירותי צד ג' כגון הנהלת חשבונות וחיוב כרטיסי אשראי.

 • * במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;

 • * אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;

 • * בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה; בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • * אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.


עם רישומך במאגר המידע של החברה, תהא החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, וזאת בכפוף לקבלת הסכמתך לשליחה כאמור, בהתאם ובכפוף לדין החל. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לחברה.

החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו ביחס למידע אודות בעלי העסק, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר בעל עסק לחברה, תפורסם על-כך הודעה.

ב. מידע אודות הלקוחות


מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי אך ורק למטפל גישה מלאה וזכות שימוש בכל הפרטים שנמסרו על ידי לקוח שפנה אליו (בין אם הוזנו באתר ובין אם נמסרו לבעל העסק בצורה אחרת) והמטפל ייחשב כבעליו של המידע האמור. בעל העסק מתחייב לנהוג במידע אודות לקוחותיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

מוסכם כי לחברה אין כל שליטה על נכונות המידע אודות הלקוחות והשימוש שיעשה בו על ידי בעל העסק ו/או הלקוחות והיא לא תישא בכל אחריות בנושא זה.

הנתונים בפניות שימסרו באתר, יישמרו במאגר המידע של המטפל, בהתאם למדיניות הפרטיות הנהוגה אצל בית העסק. הלקוח אינו נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא יוכל הלקוח להשתמש בשירותים הללו.

כמו כן מוסכם כי פרטים אודות המטפל, השירותים שהוא מספק המומחיות שלו ועוד כל מידע שהוא בוחר לפרסם יופיעו באתר ויהיו זמינים ללקוחות.

לא תהיה למטפל כל טענה כלפי החברה לגבי שימוש שנעשה על ידי לקוחות במידע המסופק באתר או נכונות אותו מידע. כמו כן לא תהיה ללקוח כל טענה כלפי החברה לגבי שימוש שנעשה על ידי בעל עסק במידע המסופק באתר או נכונות אותו מידע.

יצירת קשר בנושא פרטיות


על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר העמותה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל העמותה באמצעות עמוד "יצירת קשר" באתר או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף הבא .

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלח דואר אלקטרוני ל- [email protected] לחלופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: רחוב מובשוביץ 19 הרצליה לידי על הספה. בכל תכתובת יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, טלפון, כתובת ואי מייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

פרסומות ומידע מסחרי


האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המופיעים באתר.

הפסקת שימוש ושיפוי


החברה רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה, להפסיק את פעילותו של האתר. החליטה החברה לעשות כן, רשאית היא למסור על כך הודעה מראש על ידי פרסום כללי באתר ו/או על-ידי משלוח הודעות לתיבות הדואר האלקטרוני של המשתמשים באתר. בכל מקרה, החברה לא תהיה חייבת להודיע לכל משתמש באופן אישי על הפסקת השירות או חלק ממנו באתר.

כמו כן רשאית החברה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירות בכל עת, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירות כאמור לעיל, כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאים.

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

המשתמש ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

איסור על דואר זבל


נאסר על הגולש באתר להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני של החברה לצורך או בקשר ליצירת ו/או משלוח דואר זבל, ו/או לביצוע כל פעולה הקשורה ביצירת ו/או משלוח דואר זבל, במישרין או בעקיפין, במעשה או במחדל, לרבות לצורך מצג כאילו נשלח דואר כזה משרתי החברה ו/או מכתובת הרשומה בשרתי החברה, וכן נאסר על בעל העסק להרשות לאחר להשתמש בחשבונו, בכל שימוש הקשור במישרין או בעקיפין במשלוח דואר זבל, והכל כפי שמפורט להלן.

בין היתר, נאסר על מבקר באתר להשתמש בשירותי הדואר האלקטרוני ומשלוח ההודעות של החברה, תוך הפרת חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, חוק העוולות המסחריות, התשנ"ט-1999, חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, החוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, חוק העונשין, תשל"ז-1977, פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ו/או כל תקנה או צו שניתנו על-פי או בהתאם לחוקים האמורים.

הפרת מדיניות איסור משלוח דואר זבל עלולה לגרור אחריה סנקציות פליליות ואזרחיות וקנס כספי.

רישום לשירותים


חלק מהשירותים באתר החברה טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש בעל העסק למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, מספר תעודות זהות, דרכי ההתקשרות עמו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו או פרטי כרטיס האשראי שברשותו. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל בעל העסק להירשם לשירותים הטעונים רישום.

Cookies


האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך מעוניין לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר החברה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

אבטחת מידע


החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

בנושא אבטחת מידע הוקדשה מחשבה רבה ואמצעים רבים שנועדו להבטיח כי כניסה לחשבונכם תתאפשר אך ורק באמצעות כתובת הדוא"ל שהוזנה בתהליך ההרשמה, בצירוף הסיסמא האישית .

לשם הגנה על הנתונים, נתוני האזור האישי מוצפנים בפרוטוקול SSL , בעת ביצוע תשלום באמצעות כרטיס אשראי, מספר כרטיס אשראי אינו נשמר במערכות החברה.

השרתים ומסדי הנתונים במערכת מאובטחים ומוגנים ע"י מערכות אבטחת מידע מתקדמות של חברת CloudFlare. השרתים מנוטרים באופן רציף לשם איתור ניסיונות חדירה וחסימתם במידת הצורך.

רמת האבטחה בשרתים מעודכנת באופן שוטף ונבדקת בכדי להגן על פרטיותכם בצורה הטובה ביותר.

מדיניות ביטול עסקאות


ברכישת חבילות פרסום מדיניות הביטול, על פי חוק היא כי ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימים מיום רכישת השירות, בניכוי דמי ביטול מהצרכן בשיעור של עד 5% משווי העסקה או 100 ש"ח - לפי הנמוך מביניהם.

אם נעשה שימוש בשירות, ישלם הצרכן תשלום יחסי עבורו. כלומר, הצרכן יחויב בתשלום עבור שווי השירות עד למועד ביטול העסקה.

ברכישת קורס אינטרנטי לא יעשה החזר או זיכוי ולא ניתן לבטל את העסקה.

זכות לעיין במידע


על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בהתאם לכך, בעלי עסק יהיו רשאים לפנות לחברה ואילו לקוחות יהיו רשאים לפנות לבעלי העסק הרלוונטי. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

מקום שיפוט והדין החל


על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש באתר יהיה בבתי המשפט המוסמכים בישראל באזור תל-אביב בלבד.

תקפות הוראות תנאי שימוש אלו


אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

פניה בנוגע לאתר, לרבות בקשר לתנאי שימוש אלו יש לשלוח ל [email protected]

תודה והמשך גלישה נעימה.